ALGEMENE VOORWAARDEN BringWay B.V.

Bringway B.V. faciliteert efficiënte communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Bringway vervult hierin louter een administratieve rol. Bringway heeft inhoudelijk geen bemoeienis met de be- of afhandeling van dossiers. Bringway is geen eigenaar van vorderingen die via het platform van Bringway worden behandeld. Bringway is onderdeel van de Credit Exchange Groep.

Bij vragen over onze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via vraag@bringway.com of schrijven naar:

BringWay B.V.
Blaak 16
3011 TA, Rotterdam

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienst: de door Bringway B.V. geleverde dienst die efficiënte communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers faciliteert;

Bringway: Bringway B.V., de aanbieder van de Dienst;

Klant: de schuldhulpverlener c.q. de schuldeiser die de Dienst afneemt van Bringway (ieder afzonderlijk ook wel aangeduid als resp. ‘schuldhulpverlener’ en ‘schuldeiser’.;

Overeenkomst: de Overeenkomst gesloten tussen Bringway en Klant;

Partij(en): Bringway en Klant tesamen, danwel ieder afzonderlijk;

Consument: de cliënt van schuldhulpverlener en de schuldenaar van schuldeiser over wie in het kader van de Dienst wordt gecommuniceerd;

Platform: het platform van Bringway via welk de Dienst wordt aangeboden.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Partijen en de op grond daarvan geleverde Diensten.

2. Overeenkomsten komen tot stand door en op de datum van registratie en het aanmaken van een account op www.Bringway.com door Klant.

3. Beide Partijen staan ervoor in dat zij bevoegd zijn om de Overeenkomst aan te gaan en dat zij over alle benodigde vergunningen, toestemmingen, machtigingen en akkoorden beschikken (en gedurende de Overeenkomst blijven beschikken) die nodig zijn voor de nakoming van hun verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 3 - LEVERING VAN DE DIENST

1. Bringway zal de Dienst leveren in overeenstemming met de Overeenkomst.

2. Bringway zal alle redelijke zorg en deskundigheid toepassen bij de uitvoering van de Dienst. Bringway garandeert echter niet dat de Dienst altijd werkt.

3. Bringway vervult louter een administratieve, faciliterende rol. Bringway heeft inhoudelijk geen bemoeienis met de be- of afhandeling van dossiers. Bringway is geen eigenaar van vorderingen die via het platform van Bringway worden behandeld. Bringway is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de communicatie, de inhoud van communicatie die via haar Platform wordt afgewikkeld, noch voor het gebruik dat van die informatie wordt gemaakt.

ARTIKEL 4 - ONDERHOUD, STORINGEN

1. Ten behoeve van onderhoud kan Bringway tijdelijk (een deel van) de Dienst buiten gebruik stellen. Bringway zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan Klant mededelen, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is.

2. Klant dient een storing in het functioneren van de Dienst zo spoedig mogelijk aan Bringway te melden. Bringway zal zich inspannen om storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

ARTIKEL 5 – WIJZIGING VAN DE DIENST

Bringway is gerechtigd om de Dienst te wijzigen. Indien en voor zover wijzigingen gevolgen hebben voor het gebruik van de Dienst door Klant zal Bringway Klant vooraf informeren over de wijziging.

ARTIKEL 6 - GEBRUIK VAN DE DIENST

1. De Dienst is uitsluitend bedoeld om schuldhulpverlener en schuldeiser in staat te stellen om met elkaar te communiceren over openstaande vorderingen van Consumenten en waar mogelijk tot betaling te komen, danwel een regeling daarvoor te treffen. Gebruik van de Dienst voor enig ander doel is niet toegestaan.

2. Klant mag de Dienst en de in het kader van de Dienst aan hem verstrekte gegevens niet online en fysiek verspreiden of doorverkopen.

3. Klant is verantwoordelijk voor al het gebruik dat -met of zonder zijn toestemming- wordt gemaakt van de aan hem geleverde Dienst en van zijn toegangscodes voor de Dienst. Klant zal zijn toegangscodes voor de Dienst geheim houden en beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

4. Klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij via de Dienst uitwisselt.

5. Klant zal de in het kader van de Dienst aan hem verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken op de wijze zoals in de Overeenkomst is voorzien en voor het in lid 1 van dit artikel bepaalde doel. Klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik dat -met of zonder zijn toestemming- wordt gemaakt van de aan hem in het kader van de aan hem geleverde Dienst verstrekte gegevens (waaronder persoonsgegevens van de Consument).

6. Klant zal de aan hem in het kader van de Dienst verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

ARTIKEL 7 - PRIVACY, NALEVING VAN DE AVG

1. In het kader van de levering en het gebruik van de Dienst worden persoonsgegevens verwerkt. Partijen erkennen dat de gegevens die worden verwerkt gevoelig zijn en daarom zorgvuldig dienen te worden behandeld.

2. Bringway verwerkt de persoonsgegevens die schuldhulpverlener aan haar verstrekt in het kader van de Dienst voor de doelen en op de wijze zoals omschreven in haar privacy statement. Het privacystatement is te vinden op www.bringway.com. Daarin is onder meer opgenomen dat Bringway contactgegevens van de Consument, alsmede financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en (omvang van) openstaande schulden mag verwerken in het kader van de door haar geleverde dienst ‘SolventieCheck’. Voor deze verwerking geldt dat Bringway verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

3. Bringway verwerkt de hiervoor in lid 2 bedoelde gegevens uitsluitend voor de dienst SolventieCheck met toestemming van de Consument. In het geval de toestemming door schuldhulpverlener namens de Consument wordt gegeven, staat schuldhulpverlener er voor in dat hij bevoegd is om deze toestemming namens de Consument te geven. Schuldhulpverlener zal bewijs hiervan op eerste verzoek van BringWay aan BringWay verstrekken.

4. Voor alle overige gegevens die via haar Platform worden verwerkt, met name ook de informatie die tussen schuldhulpverlener en schuldeiser wordt uitgewisseld via het Platform, geldt dat Bringway slechts een verwerker is in de zin van de AVG. Schuldhulpverlener en schuldeiser zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij via het platform uitwisselen.

5. Partijen zullen zich bij het verwerken van Persoonsgegevens (ongeacht of zij de gegevens verwerken als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke) te allen tijde houden aan alle toepasselijke regelgeving, waaronder in ieder geval de AVG. Onder meer zullen zij:

– passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zoals omschreven in artikel 32 van de AVG, om de persoonsgegevens te beveiligen;

– actief monitoren op inbreuken in verband met de persoonsgegevens;

– de maatregelen nemen die van hen verlangd kunnen worden in geval van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens en elkaar onverwijld informeren als zich een dergelijke inbreuk heeft voorgedaan;

– de andere Partij op eerste verzoek alle medewerking verlenen die de andere Partij nodig heeft om te voldoen aan zijn verplichtingen uit de AVG, waaronder het nakomen van verplichtingen uit hoofde van Hoofdstuk III AVG (rechten van betrokkenen) en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen).

6. Waar Partijen gegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke zullen zij daarnaast in ieder geval de volgende regels in acht nemen:

– zij zullen uitsluitend gegevens verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat (dit betekent in ieder geval dat de Consument van wie de gegevens worden opgevraagd vooraf is geïnformeerd over de verwerking en, waar nodig, toestemming heeft verleend, danwel een opt out mogelijkheid is geboden waarvan geen gebruik is gemaakt.)

– zij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de in deze Algemene Voorwaarden omschreven doelen;

– zij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de overeengekomen doelen. Na afloop van de bewaartermijn zullen de gegevens worden verwijderd.

– zij zullen elkaar vooraf informeren als zij de persoonsgegevens willen doorgeven aan een land buiten de EU. Bij doorgifte aan een land buiten de EU zullen de maatregelen worden getroffen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen zoals die hiervoor gelden op grond van Hoofdstuk V van de AVG

7. Waar BringWay optreedt als verwerker geldt naast het bepaalde in lid 5 van dit artikel het volgende:

– Bringway verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Klant behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op Bringway van toepassing zijn. Indien een instructie als bedoeld in het eerste lid naar het oordeel van Bringway in strijd is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij Klant daarvan voorafgaand aan de Verwerking in kennis.

– Indien Bringway op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te verstrekken aan een derde, informeert hij Klant onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking.

– Bringway zal de gegevens die hij van Klant heeft ontvangen niet voor een ander, eigen doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar zijn.

– BringWay verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van Klant.

– BringWay zal in het kader van de Verwerkersovereenkomst alleen gebruik maken van derden (sub-verwerkers) met wie BringWay een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten waarin deze derden tenminste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Klant en BringWay zijn overeengekomen. BringWay staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze Derde(n) en is bij fouten van deze Derde(n) zelf aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

– Na afloop van de Overeenkomst draagt BringWay, naar keuze van Klant, zorg voor het terugbezorgen aan Klant of het wissen van alle Persoonsgegevens.

8. Partijen zullen elkaar in staat stellen om de verwerkingen te (laten) controleren, op een door Partijen in gezamenlijk overleg nader te bepalen tijdstip.

9. Elke Partij brengt de andere Partij onverwijld op de hoogte als zij om welke reden dan ook niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit de AVG.

ARTIKEL 8- VERTROUWELIJKHEID

1. Partijen zullen geheimhouding betrachten terzake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7 gelden in ieder geval als vertrouwelijk.

2. Partijen zullen hun medewerkers en door hen ingeschakelde derden verbinden om geheimhouding in acht te nemen als bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 9 – DUUR EN BEËINDIGING

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt op het moment dat Klant zijn account opheft.

2. Bringway kan de Overeenkomst opzeggen (en het account van Klant opheffen) met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING, ONTBINDING

1. Bringway heeft het recht om de dienstverlening op te schorten en het account van klant te blokkeren als Klant zich niet houdt aan de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

2. Bringway heeft het recht om te overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden (en het account van Klant op te heffen) indien:

a. Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet naleeft en de niet-naleving de ontbinding rechtvaardigt;

b. Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

c. Klant in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Het afnemen van de Dienst en het gebruik van de in het kader van de Dienst uitgewisselde informatie is volledig voor risico van de Klant.

2. Bringway is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de Dienst. zowel bij Klant als bij derden.

3. Elke Partij vrijwaart de andere Partij en stelt de andere Partij schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van derden, alsmede boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens, die rechtstreeks voortvloeien uit een schending door de tekortkomende Partij en/of diens onderaannemers/sub-Verwerkers van de toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens.

4. Voor zover Partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens derden, waaronder begrepen de betrokkene, of gezamenlijk een boete opgelegd krijgen door de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn zij jegens elkaar, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht in de schuld en kosten bij te dragen (overeenkomstig het bepaalde in Boek 6, Titel 1, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek), tenzij de AVG anders bepaalt in welk geval de AVG voorgaat.

5. Iedere beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen in geval van opzet of grove schuld aan de kant van de tekortkomende Partij.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

Geen der Partijen is aansprakelijk voor enige niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst indien de niet-nakoming is te wijten aan overmacht.

ARTIKEL 13 – OVERIGE BEPALINGEN

1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met geldende wetgeving en jurisprudentie te geschieden.

2. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.

3. Indien Bringway niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bringway in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

4. Bringway is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking.

5. Klant mag de Overeenkomst of rechten daaruit niet overdragen aan derden.

6. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt zullen worden behandeld door de Rechtbank in Rotterdam.